Regulamin

§1 [ Postanowienia wstępne ]

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Administratora, którym jest spółka Prawo & Biznes Sp. z o. o., jak również warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
 4. Zamawiając usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 6. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
 7. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§2 [ Usługi świadczone drogą elektroniczną ]

 1. Korzystając z SIP neoLEX oraz zamawiając Usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz Regulaminem i oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
 4. Usługobiorca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, chyba że została zawarta na piśmie umowa, która stanowi inaczej.
 5. Usługi świadczone są na czas oznaczony.
 6. Od chwili zarejestrowania Konta Usługobiorca ma możliwość do korzystania nieodpłatnie z serwisu przez czas określony 7 dni (wersja testowa) lub inny okres określony przez Usługodawcę (wersja promocyjna). W przypadku wersji promocyjnej Usługodawca może wprowadzić dodatkowe warunki do korzystania z SIP neoLEX.
 7. W okresie wskazanym w ust. 6, Usługobiorca ma możliwość wykupienia Abonamentu na korzystanie z SIP neoLEX, bez konieczności zawierania odrębnej Umowy. W celu wykupienia Abonamentu Usługobiorca winien wybrać czas korzystania z SIP neoLEX oraz ilość Użytkowników, którzy w ramach Abonamentu będą korzystać z SIP neoLEX.
 8. Każdy z Użytkowników powinien zostać zarejestrowany w SIP neoLEX odrębnie. Zabronione jest korzystanie przez więcej niż jednego Użytkownika przy użyciu tego samego loginu i hasła dostępowego, a także przekazywanie loginu i haseł dostępowych innym osobom, które nie są zarejestrowane jako Użytkownicy.
 9. Przekazanie danych dostępowych do SIP neoLEX osobie, która nie jest zarejestrowanym Użytkownikiem stanowi naruszenie zasad bezpieczeństwa i może być podstawą Blokady Usługi, a także może skutkować rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresów wypowiedzenia.
 10. Korzystanie z SIP neoLEX w okresie testowym lub promocyjnym nie wymaga uiszczenia wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy. Po upływie okresu testowego lub promocyjnego korzystanie z SIP neoLEX wymaga uiszczania Abonamentu za czas korzystania z SIP neoLEX w wysokości określonej w Cenniku, przy czym wysokość Abonamentu uzależniona jest od czasu oraz ilości Użytkowników, którzy korzystać będą z SIP neoLEX.
 11. Brak zapłaty Abonamentu, upoważnia Usługodawcę do Blokady Usługi do czasu dokonania zapłaty oraz i może być podstawą rozwiązania Umowy.
 12. Umowa o świadczenie usługi dostępu do SIP neoLEX zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia poprzez uzupełnienie formularza zamówienia i przesłania go w formie elektronicznej lub pisemnej, albo za pośrednictwem urządzenia fax lub złożenia go u przedstawiciela lub bezpośrednio Usługodawcy.
 13. Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do SIP neoLEX jest akceptacja postanowień Regulaminu.

§3 [ Rejestracja i dane osobowe ]

 1. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem, które następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym będącym częścią Systemu, Usługobiorca składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym, który jest częścią Systemu, Usługobiorca składa oświadczenie woli, że wyraża lub nie wyraża zgody na:
  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenie Usług przez Usługodawcę,
  2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych usługobiorcy przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,
  3. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Podczas rejestracji Konta w Systemie, Usługobiorca może zostać zobowiązany do podania danych osobowych, które mogą obejmować:
  1. adres elektroniczny;
  2. imię i nazwisko;
  3. firmę lub nazwę;
  4. adres zamieszkania / adres siedziby;
  5. nr telefonu;
  6. nr NIP,
  7. dodatkowe dane o charakterze demograficznym lub gospodarczym.
 4. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Usługobiorców. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 2 jedynie przez Usługodawcę i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz Regulaminem.
 5. Usługodawca nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia Administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;
  2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
  3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej,
  5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  7. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
  9. wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Dane nie podlegają weryfikacji, jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług bez podania przez Usługobiorcę określonych danych, w szczególności dotyczyć to może np. adresu elektronicznego. O każdorazowej konieczności podania tych danych Usługobiorca zostanie powiadomiony.
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych technicznych i technologicznych obejmujących:
  1. adres IP,
  2. wywołany adres internetowy (url),
  3. adres internetowy, z którego usługobiorca przeszedł na stronę Systemu,
  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej usługobiorca korzysta,
  5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
 9. Usługobiorca oraz Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego urządzeniu telekomunikacyjnym niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera Usługobiorcy, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów lub tzw. Trojanów), nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę.
 10. Usługodawca dane Usługobiorcy gromadzi i przetwarza w zbiorze danych osobowych Usługobiorców prowadzonym w postaci elektronicznej. Zbiór danych został zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 11. Usługobiorca po zarejestrowaniu Konta otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres elektroniczny dane do logowania, na które składa się login oraz wcześniej wpisane przez Usługobiorcę hasło. Usługodawca w przypadku dostępu dla kilku Użytkowników samodzielnie dopisuje dane do logowania dla każdej z osób, która będzie Użytkownikiem Systemu.
 12. W przypadku gdy System neoLEX służy zgodnie z zasadami udzielonej licencji do korzystania przez więcej niż jednego Użytkownika, w takim wypadku główny Użytkownik może dopisać adresy e-mail dalszych Użytkowników, modyfikować je albo usuwać.
 13. Usługodawca nie przetwarza w swoim systemie teleinformatycznym haseł i innych danych służących do logowania. W razie utraty loginu lub hasła, dla Użytkownika System może wygenerować automatycznie nowe hasło przy pomocy usługi – przypominania hasła. W takim przypadku na adres poczty elektronicznej, która służyła do logowania przesyłana jest automatycznie z Systemu widomość zawierająca nowe hasło. Użytkownik zobowiązany jest po zalogowaniu do dokonania zmiany hasła na nowe.
 14. Udostępnianie hasła dostępu przez Usługobiorcę osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, Usługobiorca może dokonać blokady dostępu do SIP neoLEX
 15. W celu zarejestrowania się i założenia Konta Usługobiorca powinien:
  1. wypełnić formularz rejestracyjny;
  2. wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;
  3. dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Usługobiorcy i być zgodne z prawdą;
  4. dane wpisane w sekcji „Dane do faktury" będą źródłem danych do wystawionej usługobiorcy faktury, w przypadku zaznaczenia opcji „chcę otrzymać fakturę VAT" podczas składania zamówienia;
  5. poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Usługobiorcę zapiany zostaje w systemie teleinformatycznym Administratora;
  6. na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres elektroniczny system wysyła potwierdzenie rejestracji Konta w Systemie, z prośba o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji;
  7. brak poprawnej weryfikacji danych, w tym adresu elektronicznego skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty ich zarejestrowania;
  8. po zakończeniu procesu rejestracji Usługobiorca otrzymuje dostęp do SIP neoLEX oraz informację określającą zasady uiszczenia opłaty, o ile opłata taka nie została wcześniej wniesiona;
  9. aktywacja Konta jest dokonywana niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia o uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy;
  10. dostęp do Konta jest uruchamiany po dokonaniu płatności, poza przypadkiem założenia Konta testowego lub stosowania przez Usługodawcę określonych przez niego promocji;
 16. Usługobiorca ma prawo do skorygowania wpisanych przez siebie danych. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu Usługobiorca powinien zalogować się w Systemie, gdzie ma możliwość edytowania wszystkich danych. Po dokonaniu zmian zatwierdza je.
 17. W przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną, wyraża on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem czternastodniowego terminu od zawarcia umowy, tym samym po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę nie przysługuje Usługobiorcy/konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 18. Korzystając z nieodpłatnej usługi Biuletynu, Usługodawca może odstąpić od konieczności podania wszystkich bądź niektórych danych określonych w § 3 lub w inny sposób ustalić dane i sposób rejestrowania danych Użytkowników.

§4 [ Korzystanie z Usługi ]

 1. Na zasadach określonych w Regulaminie, Usługobiorca zgodnie ze złożonym zamówieniem i może korzystać z zasobów SIP neoLex, w zakresie ograniczonym do ilości Użytkowników oraz okresu na jaki udzielona została niewyłączna licencja,
 2. Korzystanie przez Usługobiorcę oraz Użytkowników z dostępu do SIP neoLex jest możliwe jedynie w celach informacyjnych i wyłącznie dla własnych potrzeb Usługobiorcy oraz Użytkownika. Usługobiorca nie ma prawa korzystać z informacji zawartych w Serwisie w celach komercyjnych poprzez ich udostępnianie odpłatnie czy nieodpłatnie osobom trzecim.
 3. Korzystanie z Systemu neoLex wymaga uiszczenia Abonamentu lub innych opłat określonych w Cenniku albo w Umowie, za wyjątkiem tych Usług, które są określone w Cenniku jako nieodpłatne, a także korzystania w okresie promocyjnym lub terstowym.
 4. Usługodawca nie może udostępnić Systemu neolex większej ilości Użytkowników niż określone w zamówieniu. Każdy Użytkownik może korzystać z nie więcej niż dwóch urządzeń w zakresie dostępu do Systemu neolex. Korzystanie z większej ilości urządzeń stanowi podstawę dla Usługodawcy do Blokady Usługi.
 5. Korzystanie dla własnych potrzeb Usługobiorcy lub Użytkownika oznacza możliwość dostępu do informacji zawartych w Systemie, w calach niekomercyjnych tj. bez prawa do ich udostępniania osobom trzecim za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, publikowania ich lub rozpowszechniania jakąkolwiek techniką, lub w jakikolwiek sposób.
 6. Usługobiorcy oraz Użytkownikowi w ramach udzielonego uprawnienia do korzystania z Systemu lub jego elementów, nie przysługuje prawo do:
  1. sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania tak Usługi jaki i materiałów dzięki niej uzyskanych innym instytucjom bądź osobom trzecim bez pisemnej zgody Usługodawcy,
  2. przekazywania informacji umożliwiających dostęp do SIP neoLex osobom trzecim,
  3. utrwalania i zwielokrotniania informacji pobranych z SIP neoLex (dane są udostępniane tylko na użytek własny Usługobiorcy),
  4. utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych z SIP neoLex dokumentów lub informacji,
  5. usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Usługodawcy podanych w elementach SIP neoLex i materiałach towarzyszących,
  6. modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład SIP neoLex, przeprowadzania odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji,
  7. wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Systemu informatycznego,
  8. samodzielnego oddzielania od całości SIP neoLex jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez SIP neoLex.
  9. samodzielnego dokonywania zmian w działaniu SIP neoLex oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Usługodawcy, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Systemie zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę,
  10. przeniesienia praw wynikających z umowy o świadczenie usługi dostępu do SIP neoLex na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 7. Wykupienie Usługi w zakresie podstawowym, umożliwia Usługobiorcy w ramach jej wykupienia dla określonej ilości Użytkownikowi, przez określony czas, dostęp do zasobów Serwisu obejmujących:
  1. Akty prawne,
  2. Orzecznictwo,
  3. Interpretacje podatkowe
  4. Wzory dokumentów,
  5. Komentarze na żądanie, w ilości nie większej niż 5 (pięć) Komentarzy dla wszystkich Użytkowników, dostępnych przez cały okres Licencji.
 8. Usługobiorca może zakupić dostęp do większej ilości komentarzy niż określone w ust. 8, poprzez zakup dodatkowych pakietów Komentarzy na żądanie. Koszt każdego z pakietów Komentarzy na żądanie określa Cennik.

§5 [ Odpowiedzialność i jakość ]

 1. Usługodawca oświadcza, że SIP neoLex jest stworzony i aktualizowany wedle najlepszej wiedzy Usługodawcy, z należytą starannością.
 2. Wyłącza się uprawnienia Usługobiorcy nie będącego osobą fizyczną (konsumentem) wobec Usługodawcy z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Usługodawca umożliwia dostęp do Systemu informatycznego, na zasadach określonych Regulaminem, w czasie okresu wykupienia dostępu do SIP neoLex przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw koniecznych do wykonania konserwacji infrastruktury i oprogramowania Systemu. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany przed ich rozpoczęciem na stronie www.neoLex.pl. Gwarantowana dostępność Systemu wynosi nie mniej niż 95% w skali roku kalendarzowego.
 4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu informatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia dostępu do systemu informatycznego bez wcześniejszego powiadomienia i do przeprowadzenia prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do SIP neoLex wynikający z błędnej autoryzacji Usługobiorcy, błędnego wpisywania kodu aktywacyjnego, braku możliwości dokonania zapłaty z winy leżącej po stronie Usługobiorcy lub osoby trzeciej.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych w SIP neoLex lub posłużenia się nimi przez Usługobiorcę albo Użytkownika.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Systemu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Systemie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 9. Korzystanie z Systemu nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę lub Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, usługobiorca może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. W każdym przypadku, odpowiedzialność Usługobiorcy wobec Usługodawcy lub Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia wskazanego w zamówieniu lub pobranego przez Usługodawcę.
 11. W przypadku osoby fizycznej (konsumenta) ograniczenia określone w pkt. 5 – 10 powyżej nie mają zastosowania.

§6 [ Wymagania techniczne ]

 1. Do korzystania z dostępu do SIP neoLEX wymagane jest posiadanie przez Usługobiorcę:
  1. dostępu do Internetu,
  2. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  3. przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0,
  4. wirtualnej maszyny Java w aktualnej wersji.
 2. Podczas korzystania z SIP neoLEX niezbędnym wymogiem jest, by przeglądarka internetowa Usługobiorcy akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to informacja zapisywana przez serwer Systemu na komputerze Usługobiorcy, który może po zapisaniu takiego pliku odczytać go przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
 3. Usługobiorca nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Usługobiorcę niezbędnego dostępu do Systemu dzięki korzystaniu przez Usługobiorcę z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Systemu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Usługobiorcę z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

§7 [ Wynagrodzenie i Płatność ]

 1. Korzystanie z dostępu do Systemu SIP wymaga dokonania płatności wynagrodzenia przez Usługobiorcę w wysokości określonej przed rozpoczęciem jej świadczenia w zamówieniu.
 2. Wynagrodzenie jest płatne z góry, w terminie i wysokości określonej w zamówieniu lub Cenniku. W przypadku nie wskazania terminu zapłaty wynagrodzenie jest płatne w terminie 14 dni od dnia podpisania lub wysłania zamówienia.
 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie całości lub części wynagrodzenie Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania się ze świadczeniami na rzecz Usługobiorcy, a w szczególności wstrzymania dostępu do Systemu SIP lub jego elementów.
 4. Dokonanie płatności następuje albo bezpośrednio poprzez przelew na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy lub za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą.
 5. Usługobiorca dokonując płatności elektronicznej zostanie poinformowany przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności.
 6. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 7. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej (przelew elektroniczny), Usługobiorca w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
 8. Usługobiorca w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych identyfikacyjnych Usługobiorcy związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Usługobiorcę.
 9. Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, na adres elektroniczny wskazany przez Usługobiorcę przesyłana jest informacja o dokonaniu płatności, a jeżeli Usługobiorca wpisał także dane do faktury VAT, także plik zawierający fakturę VAT w wersji elektronicznej.

§8 [ Biuletyn ]

 1. Biuletyn polega na świadczeniu usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysyłanie zamówionego biuletynu informacyjnego na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny, w którym otrzymuje on informację o zmianach w aktach prawnych.
 2. Zamawiając Biuletyn Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy Informacji Handlowej na podany przez niego adres elektroniczny.
 3. Korzystanie z Biuletynu jest bezpłatne i dostępne dla każdego Usługobiorcy. Usługobiorca w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania Biuletynu.
 4. Biuletyn jest przesyłany do Usługobiorców z częstotliwością wynikającą ze zmian aktów prawnych oraz z uwzględnieniem dokonanego wyboru przez Usługodawcę, w zakresie kategorii, branży czy dziedziny prawa.
 5. Zamówienie Biuletynu następuje poprzez pozostawienie przez Usługobiorcę co najmniej swojego adresu elektronicznego.
 6. Zamówienie Biuletynu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych wiadomości wysyłanych na adres elektroniczny, zawierających Informacje Handlowe Usługodawcy i jego partnerów. Cofnięcie przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie Informacji Handlowych uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania przesyłania Biuletynu do tego Usługobiorcy.
 7. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 8. Usługodawca dokonał samodzielnego wyboru aktów prawnych, które zostały przyporządkowane do poszczególnych kategorii wybieranych przez Usługobiorcę przy konfigurowaniu Biuletynu. Jednakże Usługodawca zastrzega, że powiązania takie mogą nie odpowiadać faktycznemu zainteresowaniu Usługobiorcy zmianami w aktach prawnych, stąd Usługobiorca chcąc mieć prawidłowo skonfigurowany biuletyn pod kątem przesyłania informacji o interesujących zmianach w aktach prawnych, winien skorzystać z Usługi i samodzielnie skorzystać z możliwości skonfigurowania indywidualnego Biuletynu.
 9. Usługobiorca może dokonywać zmian konfiguracji Biuletynu tj. usuwać lub dodawać akty prawne, modyfikować ich zakres, bez konieczności zawiadamiania o tym Usługobiorcy. Zmiana taka nie stanowi zmiany Regulaminu.
 10. W ramach Biuletynu Usługodawca może umożliwić Usługobiorcy korzystanie z całości lub części Usług lub w inny sposób określić możliwość korzystania z Systemu neolex w ramach bezpłatnego dostępu do Systemu neolex.

§9 [ Postępowanie reklamacyjne ]

 1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę warunków Usługi określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia mogą być składane Usługobiorców przez całą dobę.
 2. Informację związane z nieprawidłowym działaniem Systemu SIP albo jego elementami lub rozliczeniami mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: biuro@neoLex.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez przesłanie jej pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 4. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 14 dni od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 5. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie.
 6. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia. Rozpatrywanie Reklamacji odbywa się w dni robocze, w czasie od godz. od 8:00 do 16:00, przypadającym w każdym dniu tygodnia niebędącym sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.
 7. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Usługobiorcy w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.
 8. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.
 9. Reklamacja związana z brakiem zapłaty wykonanej za pośrednictwem przelewu elektronicznego następującej za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych winna zawierać dane Usługobiorcy, jego adres elektroniczny, informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności a także metodzie i rodzaju tej płatności.
 10. Brak elementów, o których mowa w pkt. 9 uniemożliwia rozpatrzenie Reklamacji związanych z dokonaniem płatności do chwili ich uzupełnienia.
 11. W przypadku osób fizycznych / konsumentów termin do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących korzystania z SIP neoLex wynosi 60 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.

§10 [ Prawa autorskie ]

 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do SIP neoLex stanowią własność Usługodawcy lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.), chyba że powszechnie obowiązujące przepis prawa stanowią inaczej.
 2. Bez pisemnej zgody Usługodawcy żadne prawa autorskie do Systemu lub jego elementów nie mogą być w jakikolwiek sposób niezgodny z Regulaminem wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone.
 3. Wykupienie przez Usługobiorcę na zasadach określonych w Regulaminie dostępu do SIP neoLex tożsame jest z udzieleniem Usługobiorcy przez Usługodawcę prawa do korzystania z Systemu lub jego określonej części w określonym czasie, wyłącznie dla potrzeb Usługobiorcy, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem.

§11 [ Okres obowiązywania umowy ]

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania lub wysłania zamówienia do dnia upływu terminu wskazanego w zamówieniu.
 2. Po upływie okresu, na jaki została zawarta, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejny taki sam okres, o ile skutek ten nie został wyłączony w zamówieniu, albo też żadna ze Stron nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu Umowy wraz z upływem terminu jej obowiązywania, najpóźniej na 10 dni przed upływem tego terminu.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
  1. Usługobiorca opóźnia się z uiszczeniem należnego wynagrodzenia lub jego części przez okres co najmniej 30 dni,
  2. Usługobiorca narusza zasady korzystania z SIP neoLEX określone Regulaminie.
 4. Warunkiem korzystania z SIP neoLEX po zakończeniu czasu trwania umowy jest dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Usługodawcy.
 5. Usługobiorcy nie przysługują jakiekolwiek inne świadczenia poza wynikającymi z Regulaminu.
 6. W przypadku osób fizycznych / konsumentów, wstrzymanie świadczeń lub rozwiązanie umowy przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić wyłącznie po uprzednim przesłaniu wezwania do usunięcia naruszeń w dodatkowym terminie nie krótszym 14 dni, oraz bezskutecznym upływie tego terminu.

§12 [ Postanowienia końcowe ]

 1. Jeżeli w Regulaminie użyte zostało pojęcie Usługobiorcy, w razie wątpliwości prawa i obowiązki określone w Regulaminie dotyczą także Użytkownika, chyba ze z treści Regulaminu wynika co innego.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach internetowych na których dostępny jest System i stanowi integralną część zawieranej z Usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Usługobiorca zostanie powiadomiony w formie elektronicznej.
 4. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Usługobiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte.
 5. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie Usługobiorca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
 6. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień Regulaminu jedynie na korzyść Usługobiorcy.
 7. Postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu, o których mowa w niniejszym paragrafie nie dotyczą osób fizycznych / konsumentów. W razie zmiany Regulaminu, usługobiorcy będący osobami fizycznymi / konsumentami są związane postanowieniami Regulaminu, które zostały im doręczone przed zawarciem umowy, do końca czasu jej trwania.
Wróć na stronę główną