Polityka prywatności

Administratorem i właścicielem systemu informatycznego działającego pod nazwą NeoLex oraz domeną www.neoLex.pl jest Prawo & Biznes Sp. z o. o. z siedzibą (53-332) Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 7, wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000442626, o posiadającą nr NIP: 8992740068 i nr REGON: 022028330, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (P&B).

P&B podaje do wiadomości Użytkowników niniejszą politykę prywatności rozumiejąc jak ważną kwestią jest prawidłowe zabezpieczenie zgromadzonych w systemie informatycznych danych, które mogą obejmować dane objęte tajemnicą zawodową, w tym także tajemnicą obrończą. Stąd wszelkie działania podejmowane przez P&B związane z polityką prywatności mają na celu zapewnienie ich poufności.

§1

 1. P&B obsługuje, lub w jej imieniu jest obsługiwanych wiele witryn internetowych, spośród których wybrane umożliwiają rejestrację Użytkowników lub przekazanie informacji osobistych.
 2. Rejestracja użytkownika jest wymagana w celu uzyskania dostępu do systemu informatycznego NeoLex.
 3. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez P&B oraz możliwości kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości w tym zakresie.
 4. Wszelkie dane i informacje dot. użytkowników portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 5. P&B jako administrator oraz właściciel systemu informatycznego podjął działania zmierzające do ich ochrony, oraz do ochrony prywatności.m
 6. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o użytkownikach serwisu.

§2

 1. Zbieramy jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez P&B usług. W zakresie przetwarzania danych zbierane i przetwarzane mogą być następujące dane użytkownika:
 2. a.1) imię i nazwisko,
  a.2) nazwa (firma),
  a.3) adres e-mail;
  a.4) adres siedziby;
  a.5) adres zamieszkania;
  a.6) nr NIP,
  a.7) nr REGON;
  a.8) nr PESEL,
  a.9) nr telefonu,
  a.10) dane statystyczne,
 3. Podanie powyższych danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji świadczonych usług, w tym wystawienia faktury VAT oraz dokumentowania sprzedaży usług.
 4. W zależności od charakteru świadczonej usługi, może zachodzić konieczność podania części lub wszystkich danych wskazanych w pkt. 1.
 5. Powyższe dane nie są weryfikowane przez P&B stąd użytkownik winien wpisać je zgodnie ze stanem faktycznym, a także dbać o ich poprawność.

§3

 1. Wszelkie gromadzone dane przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym.
 2. Wszystkie informacje przechowywane na serwerach P&B i są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są pracownicy odpowiednio przeszkoleni przez właściciela serwisu i posiadający upoważnienie udzielone przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji do dostępu i przetwarzania danych.
 3. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, dane osobowe nie są przesyłane poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Nie przechowujemy haseł dostępowych do logowania do systemu.
 5. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych osobie fizycznej jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez tą osobę. Każdy Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez P&B wiadomości wysłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§4

 1. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych
 2. Po zalogowaniu do systemu, za pomocą której Użytkownik może zobaczyć swoje aktualnie wpisane w naszym systemie swoje dane, w tym osobowe. Dane mogą być usunięte z bazy, z zachowaniem jednak tych, które są niezbędne zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa do wykonania umowy lub w celach rozrachunkowych, podatkowych albo bezpieczeństwa. W celu usunięcia danych wystarczy wysłać e-mail na adres P&B. Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych. Pozostawienie tych danych ma na celu ochronę systemu w przypadku ewentualnych roszczeń (dla celów dowodowych).

§5

 1. P&B w żaden sposób nie wykorzystuje informacji gromadzony w systemie NeoLex przez użytkowników.

§6

 1. W niektórych witrynach internetowych P&B można napotkać pliki cookie.
 2. Pliki coockie to pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online.
 3. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.

§7

 1. P&B zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, przy czym zmiana nie może powodować zmniejszenia bezpieczeństwa zgromadzonych informacji przez Użytkownika, ani zmiany w zakresie przekazywania lub udostępniania informacji.
 2. W razie zmiany, która miałaby spowodować zmniejszenia bezpieczeństwa zgromadzonych informacji przez Użytkownika, lub zmianę w zakresie przekazywania lub udostępniania informacji, zmiany takie mogą być dokonane po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika przed ich dokonaniem oraz a także po uzyskaniu jego zgody. Zmiany te nie mogą pozostawać jednak w sprzeczności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Użytkowników serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna na stronach Serwisu NeoLex.pl.
Wróć na stronę główną